Abnicyncja komorowa a ablacja leków antyarytmicznych ad

Częstość nawrotowych częstoskurczów komorowych była o 15 do 44% niższa u pacjentów otrzymujących sotalol niż u pacjentów otrzymujących same placebo lub beta-adrenolityki.6,7 Leczenie amoniakiem zmniejszało nawracające arytmie w pierwszym roku leczenia o 71% 7 i zmniejszało częstość zgonu z powodu arytmii 8, ale wiązało się ze znacznym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych podczas długotrwałej terapii. 9 Wykazano również, że ablacja cewnikowa dla częstoskurczu komorowego zmniejsza częstość nawrotów w randomizowanych badaniach klinicznych, 10,11 i brak częstoskurczu komorowego. po ablacji cewnika powiązano ze wzrostem przeżycia w wieloośrodkowych badaniach obserwacyjnych. 12 W teście częstoskurczu komorowego w porównaniu z leczeniem eskalowanym lekiem przeciwarytmicznym w chorobie niedokrwiennej serca (VANISH) porównywano ablację cewnika z nasiloną terapią AAD u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i ICD u których wystąpił częstoskurcz komorowy pomimo leczenia AAD pierwszego rzutu. Metody
Wersja próbna
Badanie VANISHa było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem, które przeprowadzono w 22 trzeciorzędowych ośrodkach referencyjnych, gdzie rutynowo wykonywano cewnikowanie ablacyjne częstoskurczu komorowego; Centra znajdowały się w Kanadzie, Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Badanie zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki badań w każdej z uczestniczących stron.
Komitet wykonawczy zaprojektował i przeprowadził próbę oraz przeanalizował dane. (Szczegóły dotyczące komisji próbnych znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Finansowanie zostało dostarczone przez Canadian Institutes of Health Research, z dodatkowym wsparciem finansowym St. Jude Medical i Biosense Webster. Pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Fundatorzy nie mieli żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu procesu, w analizie danych ani w autorstwie lub przedłożeniu rękopisu. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny pod adresem.
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do włączenia, jeśli mieli zawał mięśnia sercowego, zostali poddani ICD i mieli epizod częstoskurczu komorowego podczas leczenia amiodaronem lub innym AAD klasy I lub klasy III w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Epizody częstoskurczu komorowego zdefiniowano jako jeden z następujących objawów: trzy lub więcej epizodów częstoskurczu komorowego leczonych stymulacją przeciw pasożytom, z których co najmniej jeden epizod był objawowy; jeden lub więcej odpowiednich wstrząsów ICD; trzy lub więcej epizodów częstoskurczu komorowego w ciągu 24 godzin; lub utrzymujący się częstoskurcz komorowy w tempie poniżej zaprogramowanej częstości wykrywania ICD. Zakwalifikowane epizody częstoskurczu komorowego musiały być monomorficzne i mieć częstość mniejszą niż 250 uderzeń na minutę. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Randomizacja i interwencje
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do ablacji cewnika (grupa ablacji) lub eskalowanej terapii AAD (grupa terapii eskalowanej)
[przypisy: nitkowiec ludzki, eskulap zary, sole amonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary nitkowiec ludzki sole amonowe