Zmiany zawartosci jonów wodorowych osocza krwi

Zmiany zawartości jonów wodorowych osocza krwi wywierają działanie na ośrodek oddechowy, który natychmiast przywraca je do normalnej wartości przez usuwanie nadmiaru CO2 płucami. Zmiana jednak w zawartości CO2 może być połączona ze zmianą w zasobie zasad. W razie zmian zasobów zasad we krwi działa powolny, lecz niemniej czuły mechanizm nerkowy, który przywraca normalną wartość w zasadowych przez usuwanie z moczem kwasów lub zasad. Mocz jest dobrze zbuforowany głównie dzięki obecności fosforanów, których stężenie w moczu jest większe niż we krwi. W ten sposób znaczne ilości kwasów u zasad mogą być wydzielane bez większych zmian w pH moczu. W zasadzie nie stwierdza się spadku pH moczu poniżej 4,7 wzrostu powyżej 8. Wydalanie kwasów w kwasicach jest zwiększone, a pH moczu spada. Jest to, zwykle połączone ze zwiększonym wydalaniem ciał buforowych. Jeśli natężenie kwaśności jest duże, występuje pomocnicza kompensacja przez zobojętnianie wartości kwaśnych amoniakiem, który przechodzi do moczu wywołuj ąc przesunięcie pH w stronę zasadową. Wzrost zasobów zasad zasadowica często występuje wtedy, gdy pożywienie roślinne jest większą i zasadniczą częścią diety. Wzrost ten jest wywołany przez obecność w roślinach soli kwasów organicznych, np. cytrynianów. aniony bowiem tych soli zostają utlenione w ustroju i usunięte jako dwutlenek węgla, kationy zaś sodowe i potasowe takich kwasów powodują zwiększenie pH moczu. Odpowiednio do tego, podawanie soli sodu lub potasu takich kwasów powoduje występowanie zasadowości moczu. [więcej w: eskulap zary, modelarstwo allegro, japana zjadam allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary japana zjadam allegro modelarstwo allegro