Abnicyncja komorowa a ablacja leków antyarytmicznych ad 7

Większość zgonów została przypisana do zastoinowej niewydolności serca lub przyczyn nie kardiologicznych, z niewielu zgonów z powodu arytmii. Żadna z dwóch badanych terapii nie wykazała wyższości w odniesieniu do śmiertelności, być może ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko zgonu z przyczyn niearytmicznych. Korzyść z pierwotnego wyniku ablacji wynikała ze zmniejszenia częstości burzy tachykardowej komorowej i szoku ICD. Utrzymujący się częstoskurcz komorowy w tempie poniżej granicy wykrywalności ICD i zdarzenia niepożądane przypisane leczeniu były częstsze wśród pacjentów w grupie leczonej eskalacją. Konsensusy i wytyczne zalecają stosowanie ablacji cewników, gdy terapia AAD nie zapobiega nawrotowi częstoskurczu komorowego. .5,4,20 Jednak zalecenia te opierały się w dużej mierze na opinii ekspertów i nierandomizowanych seriach przypadków. Ta próba dostarcza dowodów na to, że ablacja cewnika powinna być preferowana w stosunku do eskalacji terapii AAD w celu zmniejszenia nawrotu częstoskurczu komorowego w tej populacji.
Dwa randomizowane badania ablacji cewnika zostały wcześniej zakończone u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i częstoskurczem komorowym. W teście Ventricular Tachycardia Ablation in Coronary Heart Disease (VTACH) 11 110 pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną, którzy otrzymywali ICD dla hemodynamicznie stabilnego monomorficznego częstoskurczu komorowego, przydzielono losowo do grupy poddanej ablacji cewnika przed wszczepieniem ICD lub do grupy kontrolnej nieotrzymującej dodatkowa interwencja; stwierdzono istotną korzyść związaną z ablacją w porównaniu z kontrolą. W metodzie mapowania substratu i ablacji w teście kardiomiopatii zatokowej w celu zatrzymania częstoskurczu komorowego (SMASH-VT), 10 128 pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną, którzy mieli hemodynamicznie niestabilny częstoskurcz komorowy i ICD, przydzielano losowo w celu poddania się ablacji prowadzonej przez substrat lub bez ablacji. Po 2 latach częstość częstoskurczów komorowych wynosiła 12% wśród pacjentów w grupie ablacyjnej w porównaniu z 33% w grupie kontrolnej. Jednak w żadnym z poprzednich badań nie stosowano systematycznego leczenia zaostrzoną terapią AAD w grupie kontrolnej.
Istotna korzyść z ablacji cewnika w odniesieniu do pierwotnego wyniku w naszym badaniu zaobserwowano tylko wśród pacjentów, u których wystąpiła arytmie indeksu pomimo leczenia amiodaronem w punkcie wyjściowym. Pacjentom tym podawano albo trwający amiodaron z ablacją, albo eskalację terapii AAD wyższą dawką amiodaronu lub dodatkiem meksyletyny. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami w pierwotnym wyniku u pacjentów, którzy zostali zapisani po komorowej arytmii, która wystąpiła podczas przyjmowania AAD bez amiodaronu. Pacjenci ci byli leczeni kontynuacją początkowej terapii AAD z ablacją cewnika lub zapoczątkowaniem amiodaronu.
Nasz proces ma kilka ważnych ograniczeń. Po pierwsze, nie była w stanie ocenić wpływu dwóch metod leczenia na śmiertelność. Po drugie, chociaż praktykujący, którzy wykonywali ablację cewnika w naszym badaniu mieli doświadczenie w tej procedurze, możliwe jest, że specjalistyczne ośrodki referencyjne do ablacji częstoskurczu komorowego mogły uzyskać lepsze wyniki proceduralne. Jednak włączenie wielu ośrodków zwiększa prawdopodobieństwo uogólnienia wyników. Po trzecie, włączono pacjentów, u których wystąpiło duże obciążenie chorobą stosunkowo późno w przebiegu zaawansowanej choroby serca i oceniano terapię drugiego rzutu w przypadku częstoskurczu komorowego. Dlatego potrzebne są dalsze badania, aby wykazać, czy ablacja cewnika lub terapia AAD jest najskuteczniejszą terapią pierwszego rzutu w przypadku częstoskurczu komorowego związanego z bliznami.
Podsumowując, wśród pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną, u których wystąpił nawracający częstoskurcz komorowy i ICD pomimo leczenia AAD pierwszego rzutu, częstość złożonego wyniku śmierci w dowolnym czasie lub burzy tachykardii komorowej lub odpowiedni wstrząs ICD po 30 dniach był niższy niż pacjenci, którzy otrzymali zwiększoną terapię AAD. Ponadto zdarzenia niepożądane związane z leczeniem występowały częściej w grupie leczonej z powodu eskalacji niż w grupie ablacyjnej.
[więcej w: zróbmy sobie wnuka cda, follixin skład, eskulap zary ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary follixin skład zróbmy sobie wnuka cda