Celowanie w BCL2 za pomocą Venetoclax w nawracającej przewlekłej białaczce limfatycznej ad 7

Odpowiedzi według kryteriów IWCLL obserwowano we wszystkich grupach zwiększających dawkę (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). Spośród 56 pacjentów w kohorcie zwiększania dawki łączny ogólny wskaźnik odpowiedzi wynosił 77%, z czego 30% miało całkowitą odpowiedź lub całkowitą odpowiedź z niepełnym odzyskiwaniem zliczeń (dalej łącznie określaną jako odpowiedź całkowita) (Tabela 3, i Tabela S10 w Dodatku Uzupełniającym). Mediana czasu do pierwszej obiektywnej odpowiedzi wynosiła 6 tygodni (zakres od 5 do 24). Średni czas do ustalenia całkowitej odpowiedzi był dłuższy (mediana, 6 miesięcy, zakres od 3 do 19); trzy pełne odpowiedzi zostały po raz pierwszy zgłoszone ponad rok po rozpoczęciu leczenia (ryc. S4 w dodatkowym dodatku). W kohorcie ekspansji 400 mg, dane były dojrzałe dla ogólnego odsetka odpowiedzi (82%), ale mniej dojrzałe dla pełnego odsetka odpowiedzi (10% w momencie odcięcia danych). Łączny ogólny wskaźnik odpowiedzi dla wszystkich dawek dla wszystkich 116 pacjentów wynosił 79%, a pełną odpowiedź zgłoszono u 20% pacjentów.
Ogólna częstość odpowiedzi nie różniła się w zależności od wieku, liczby wcześniejszych terapii ani czynników ryzyka typowo związanych ze słabym wynikiem leczenia opartego na chemioimmunoterapii (Tabela 3). Warto zauważyć, że wśród pacjentów z delecją 17 p CLL wskaźnik odpowiedzi wynosił 71%, a 16% miało całkowitą odpowiedź. Podobnie, pacjenci z opornością na fludarabinę lub niezmutowany IGHV mieli ogólny wskaźnik odpowiedzi odpowiednio o 79% i 76%, odpowiednio o 16% i 17%, o pełnej odpowiedzi (Tabela 3). Wśród pacjentów z masywną chorobą odsetek odpowiedzi wynosił 78%, przy całkowitej odpowiedzi 8%; przy braku objętościowej limfadenopatii odsetek odpowiedzi wynosił 83%, przy czym u 38% pacjentów wystąpiła pełna odpowiedź. Spośród 23 pacjentów, którzy mieli pełną odpowiedź, 17 przeszło wielokolorową cytometrię przepływową, aby ocenić minimalną resztkową chorobę w szpiku kostnym; spośród tych, którzy zostali przetestowani, 6 (35%) miało wyniki negatywne zgodnie ze standardowymi kryteriami (tj. 5% wszystkich badanych pacjentów) .26
Ryc. 2. Ryc. 2. Trwałość korzyści z trwającą terapią wenetoksenną. Proporcje pacjentów z czasem przeżycia bez progresji przedstawiono dla kohort do zwiększania dawki i ekspansji (panel A), dla pacjentów z PBL z delecjami chromosomu 17p lub bez, skróconych del (17p) (panel B), a dla pacjentów według grupy dawkowania (panel C). Panel D pokazuje czas trwania odpowiedzi, w zależności od tego, czy pacjenci mieli pełną odpowiedź (w tym całkowitą remisję z niecałkowitym odzyskaniem szpiku) lub odpowiedź częściową jako najlepszą odpowiedź podczas próby. Znaki zaznaczenia reprezentują ocenzurowane dane. Liczba pacjentów zagrożonych wystąpieniem zdarzenia w każdym punkcie czasowym jest pokazana dla pierwszych 30 miesięcy obserwacji. Gdy liczba pacjentów obciążonych ryzykiem jest niska z powodu cenzurowania danych, oszacowania wartości mediany mogą być niestabilne. Szacunki punktowe na 15 miesięcy podano w tabeli S10 w dodatkowym dodatku.
Średni czas przeżycia bez progresji 25 miesięcy (95% przedział ufności [CI], 17 do 30) obserwowano u pacjentów w kohorcie zwiększania dawki. W kohorcie ekspansji mediana czasu przeżycia wolnego od progresji nie może być wiarygodnie oszacowana z powodu krótkiej obserwacji (średni czas obserwacji, 17 miesięcy, zakres, <1 do 26) [patrz też: zróbmy sobie wnuka cda, sole amonowe, japana zjadam allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: japana zjadam allegro sole amonowe zróbmy sobie wnuka cda