Celowanie w BCL2 za pomocą Venetoclax w nawracającej przewlekłej białaczce limfatycznej ad

Głównym celem było określenie profilu bezpieczeństwa, profilu farmakokinetycznego i maksymalnej tolerowanej dawki, wraz z opracowaniem potencjalnej dawki i schematu leczenia dla badania fazy 2. Drugorzędnymi celami były ocena wskaźników odpowiedzi i innych mierników skuteczności. W miarę jak ujawniała się znacząca aktywność przeciwnowotworowa, dodano cel rozpoznawczy w celu oceny minimalnej choroby resztkowej u pacjentów, którzy mieli pełną odpowiedź. Metody
Projekt badania
Badanie to zostało zaprojektowane jako otwarte, wieloośrodkowe badanie zwiększania dawki wenetranaksu u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL lub SLL lub z chłoniakiem nieziarniczym. Wszyscy pacjenci otrzymywali aktywne leczenie. Wyniki dotyczące pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CLL lub SLL są opisane tutaj. Od czerwca 2011 r. Do grudnia 2012 r. Zarejestrowaliśmy pacjentów w ośmiu grupach zwiększających dawki. Od czerwca 2013 r. Do maja 2014 r. Włączaliśmy pacjentów do kohorty ekspansji, która otrzymała schemat dawkowania oparty na danych z wcześniejszej części badania.
Badaj pacjentów
Dorośli z CLL lub SLL byli uprawnieni, jeśli mieli nawrót choroby lub wymagali refrakcji wymagającej leczenia zgodnie ze standardowymi kryteriami; wynik osiągnięć grupy Wschodniej Spółdzielni Onkologicznej 0 lub (w skali 5-punktowej, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą niepełnosprawność); odpowiednia funkcja szpiku kostnego (zdefiniowana jako bezwzględna liczba neutrofilów wynosząca 1000 na milimetr sześcienny lub więcej i liczba płytek krwi 50 000 na milimetr sześcienny lub więcej, która została zmieniona na 30 000 na milimetr sześcienny lub więcej w kohorcie ekspansji); poziom hemoglobiny 8 g na decylitr lub więcej; klirens kreatyniny wynoszący 50 ml na minutę lub więcej; odpowiednia funkcja wątroby; i normalna koagulacja. Kryteria wykluczenia obejmowały wcześniejszy allogeniczny lub autologiczny przeszczep komórek macierzystych, poważne dysfunkcje narządów, czynne zakażenie, autoimmunologiczne cytopenie lub inne nowotwory oraz obecną ciążę lub karmienie piersią. (Szczegóły znajdują się w tabeli S1 w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Wszyscy pacjenci badania udzielili pisemnej świadomej zgody.
Badanie leczenia
Rysunek 1. Rycina 1. Harmonogramy Venetoclax, odpowiedź farmakokinetyczna i aktywność przeciw przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) lub chłoniakowi z niedoborem limfocytów (SLL) .Panel A przedstawia harmonogram podawania dla 53 pacjentów w kohorcie zwiększania dawki, którzy zostali zapisani po pierwsze 3 pacjentów (w projekcie 3 + 3). W dniu 7 (7 dni przed tygodniem 1) początkową pojedynczą dawkę 50 mg podawano 50 pacjentom i dawkę 20 mg 3 pacjentom. Codzienne podawanie dawki 50 mg rozpoczęło się w 1. tygodniu i zwiększono do 100 mg w tygodniu 2 dla pacjentów w grupach, którym zaplanowano otrzymanie 150 mg do 400 mg na dzień lub do 150 mg dla tych w grupach, które mają otrzymać 600 mg do 1200 mg na dobę przed osiągnięciem wyznaczonej dawki dla grupy w tygodniu 3; w grupie 600 mg wprowadzono dodatkowy krok 400 mg. Panel B pokazuje harmonogram podawania dla 60 pacjentów w kohorcie ekspansji. Codzienne podawanie rozpoczęto od dawki 20 mg na dobę, a następnie co tydzień w trzech etapach do 400 mg. Panel C pokazuje poziomy wenokokliny w stanie stacjonarnym w stanie stacjonarnym, pogrupowane według dawki w momencie pobrania
[hasła pokrewne: follixin skład, ciemna barwa moczu, eskulap żary ]

Powiązane tematy z artykułem: ciemna barwa moczu eskulap żary follixin skład