Celowanie w BCL2 za pomocą Venetoclax w nawracającej przewlekłej białaczce limfatycznej cd

Panele od D do F wykazują aktywność venetoclax wobec CLL lub SLL we krwi (panel D), węzłach chłonnych (panel E) i szpiku kostnym (panel F), które są przedstawione jako znormalizowane zmiany od linii podstawowej. Dla każdego pacjenta prezentowana jest najlepsza odpowiedź, z kodowaniem kolorem zgodnie z wyznaczoną grupą dawkowania. Dane dotyczące bezwzględnej liczby limfocytów we krwi obwodowej są uwzględniane tylko w przypadku 66 pacjentów, u których wystąpiła limfocytoza bezpośrednio przed podaniem wenukoksuna. Wśród 65 z tych pacjentów średni czas do uzyskania limfocytów mniejszy niż 4000 na milimetr sześcienny wynosił 22 dni (zakres od do 451). Dane dotyczące choroby węzła chłonnego pochodzą z sumy produktów o prostopadłych wymiarach uszkodzeń docelowych, jak widać na tomografii komputerowej (CT) oraz zgodnie z definicją i zgłoszoną przez badaczy dla 110 pacjentów, którzy mieli co najmniej jedno badanie TK podczas obserwacji badania. Średni czas do zmniejszenia o 50% wielkości węzła (jak podano w przypadku 99 pacjentów) wynosił 42 dni (zakres od 20 do 417), a mediana czasu do normalizacji w średnicy węzła do mniej niż 1,5 cm (jak podano u 34 pacjentów ) wynosił 8 miesięcy (zakres od do 27). Dane dotyczące zmian w nacieku szpiku kostnego u 85 pacjentów, u których wykonano co najmniej jedną biopsję szpiku kostnego po rozpoczęciu wnetoksenu, pochodzą z analizy hematopatologicznej infiltracji CLL. Mediana czasu do całkowitego usunięcia nacieku szpiku kostnego u 26 pacjentów wynosiła 6 miesięcy (zakres od 2 do 22). Pacjenci zostali przydzieleni kolejno do grup zwiększania dawki trzech pacjentów lub więcej zgodnie z projektem 3 + 3, 21, w którym grupy, które otrzymały sekwencyjnie wyższe dawki zostały otwarte po tym, jak co najmniej trzech pacjentów ukończyło 3 tygodnie leczenia w poprzedniej dawce bez mające toksyczne działanie ograniczające dawkę. (Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.) Pierwsza dawka wynosiła 200 mg na dobę, a pacjenci otrzymywali pojedynczą dawkę początkową, po której następował okres wymywania trwający co najmniej 72 godziny, po którym następowało ciągłe codzienne podawanie. Występowanie zmian laboratoryjnych związanych z lizą guza u pierwszych trzech pacjentów doprowadziło do wprowadzenia stopniowego zwiększania dawki we wstrzyknięciach (zwiększanie dawki) do wyznaczonej dawki grupowej odpowiednio dla kolejnych kohort do zwiększania dawki i ekspansji (Figury 1A i 1B). ).
Pacjenci nadal otrzymywali codzienny woskokok do momentu progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności. Opieka wspomagająca, profilaktyka przeciwinfekcyjna i wspomaganie czynnika wzrostu w przypadku znacznej neutropenii zostały dostarczone zgodnie z instytucjonalnymi standardami opieki. Profilaktyka zespołu lizy guza i postępowanie w przypadku jego wystąpienia zostały określone we wczesnej korekcie protokołu badania dostępnej pod adresem. W przypadku kohorty ekspansyjnej taka profilaktyka wymagała przyjęcia do szpitala przed i przez 24 godziny po początkowym podaniu dawki 20 mg, a pierwsza dawka – do 50 mg. Pacjenci byli poddawani dożylnemu nawodnieniu, otrzymywali allopurinol z rasburykazą lub bez i ściśle monitorowali działania biochemiczne, które wykonywano po 4, 6, 8, 10, 12 i 24 godzinach po każdej z dwóch dawek. W celu zwiększenia dawki leku, pacjenci otrzymywali doustne nawodnienie w ośrodku opieki ambulatoryjnej i mieli monitorowanie biochemiczne 8 i 24 godziny po podaniu leku
[patrz też: endodoncja mikroskopowa łódź, follixin, nitkowiec ludzki ]

Powiązane tematy z artykułem: endodoncja mikroskopowa łódź follixin nitkowiec ludzki