Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakażeń bakteryjnych skóry AD 9

Te wczesne i późne oceny skuteczności były zgodne (tabela S11 w dodatkowym dodatku). Ponadto orytawancyna wykazała skuteczność przeciw zakażeniu S. aureus, a zwłaszcza MRSA, niezależnie od punktu końcowego i populacji analizowanej. Wskaźniki niepowodzenia leczenia były zrównoważone między dwiema grupami, a przyczyny niepowodzenia były podobne w grupach. Główną przyczyną niepowodzenia w ocenie po terapii nie były dane, a ten problem był w dużej mierze spowodowany brakiem wizyt kontrolnych. Wyniki analiz wrażliwości (przeprowadzonych w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć oraz w populacji pacjentów, którzy mogli zostać poddani ocenie klinicznej), w których brakujące dane zostały albo wykluczone albo przypisane jako wskazujące pomyślne leczenie, były zgodne z wynikami pierwotnych analiz zarówno w przypadku wczesnej oceny klinicznej, jak i oceny po leczeniu.
Częstotliwość, rozkład i ciężkość zdarzeń niepożądanych, które pojawiły się podczas leczenia, były podobne w grupach otrzymujących orytawancynę i wankomycynę. Przerwanie leczenia z powodu takich zdarzeń było rzadkie. Ponadto nie zaobserwowano istotnych klinicznie różnic między grupami w klinicznych wartościach laboratoryjnych. Przedłużony okres półtrwania orytawancyny24 nie był związany z żadnymi nieprzewidzianymi problemami bezpieczeństwa podczas badania, który obejmował ocenę kontrolną w 60. dniu.
Ciężkość początkowego zakażenia została podkreślona zarówno przez potrzebę co najmniej 7 dni leczenia dożylnego, jak ustalono przez badacza terenu, i medianę obszaru uszkodzenia, obejmując otaczający rumień, obrzęk i stwardnienie około 235 cm2. Fakt, że około 20% pacjentów biorących udział w badaniu chorowało na cukrzycę, świadczy również o skomplikowanym charakterze infekcji początkowych.
Schemat orytawancyny, w którym 1200 mg podaje się w pojedynczej dawce, może zapewnić przestrzeganie leczenia, zmniejszyć lub wyeliminować pobyt w szpitalu i zmniejszyć wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej.16 Przedstawione tu wyniki, które pokazują skuteczność pojedynczej dawki orytawancyny bez oczywistych konsekwencji dla bezpieczeństwa, w porównaniu z 7 do 10 dni leczenia wankomycyną podawaną dożylnie, powinny stanowić bodziec do ustalenia kosztów opieki ambulatoryjnej u pacjentów z ostrą infekcją bakteryjną skóry i skóry.
Istnieje kilka ograniczeń w badaniu SOLO I. Podczas gdy wydłużony okres półtrwania orytawancyny zapewnia lekarzowi jedną opcję wlewu do leczenia, budzi również obawy przed przedłużoną chorobą, jeśli wystąpi poważna reakcja na ten antybiotyk. Dotychczasowe dowody sugerują, że orytawancyna ma profil bezpieczeństwa podobny do profilu dla wankomycyny, a 60-dniowa ocena uzupełniająca w naszym badaniu, obejmująca prawie 500 pacjentów leczonych orytawancyną, nie zidentyfikowała takich długotrwałych działań niepożądanych; jednak doświadczenie z tym leczeniem jest ograniczone Podobnie, niemożność zejścia do antybiotyku beta-laktamowego po wykluczeniu możliwości zakażenia MRSA może potencjalnie prowadzić do zwiększonej oporności drobnoustrojów. Ważna będzie dalsza ocena tej możliwości. To, czy pacjenci leczeni pojedynczą infuzją mogą zostać zwolnieni i kontynuowani w warunkach ambulatoryjnych, pozostaje do ustalenia. Na kilka pytań trzeba odpowiedzieć; na przykład czy istnieje ryzyko, że ambulatoryjna kontrola opóźni rozpoznanie poważnych, głębokich infekcji, takich jak martwicze zapalenie powięzi i bakteriemia? Poważne infekcje, takie jak bakteriemia, które kiedyś uważano za możliwe do wykonania tylko w warunkach szpitalnych, od tego czasu wykazały potencjał skutecznego leczenia ambulatoryjnego po ustabilizowaniu się stanu pacjenta.36 Ponadto potrzebne są badania w celu ustalenia, czy leczenie orytawancyną jest skuteczne. skuteczne w przypadku innych infekcji, takich jak bakteriemia, zapalenie szpiku i zapalenie stawów.
Podsumowując, leczenie pojedynczą dawką orytawancyny nie było gorsze niż 7 do 10 dni wankomycyny u dorosłych z ostrą infekcją bakteryjną skóry i infekcjami struktury skóry wywołanymi przez Gram-dodatnie patogeny, w tym MRSA. Nie zaobserwowano istotnych różnic w bezpieczeństwie między dwoma schematami leczenia.
[podobne: zróbmy sobie wnuka cda, zhemolizowana krew, follixin skład ]

Powiązane tematy z artykułem: follixin skład zhemolizowana krew zróbmy sobie wnuka cda