Mutacje K-ras i korzyści z Cetuksymabu w zaawansowanym raku jelita grubego ad 5

Wśród pacjentów z nowotworami typu K-ras typu dzikiego mediana całkowitego przeżycia wynosiła 9,5 miesiąca w grupie cetuksymabu w porównaniu do 4,8 miesiąca w grupie leczenia podtrzymującego, z rocznym wskaźnikiem przeżywalności odpowiednio 28,3% i 20,1% ( współczynnik ryzyka, 0,55; 95% CI, 0,41 do 0,74; P <0,001). W modelu wieloczynnikowej regresji Coxa różnica ta pozostała znacząca po korekcie o potencjalne czynniki prognostyczne określone w protokole (współczynnik ryzyka, 0,62, 95% CI, 0,44 do 0,87, P = 0,006) (rysunek 1B). Wpływ cetuksymabu na przeżycie całkowite był istotnie większy u pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego niż u pacjentów ze zmutowanymi guzami K-ras (P = 0,01 dla interakcji między stanem mutacji K-ras a przypisanym leczeniem). Przeżycie bez progresji
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia wolnego od progresji według leczenia. Panel A pokazuje wyniki dla pacjentów ze zmutowanymi nowotworami K-ras i panel B dla pacjentów z guzami typu dzikiego K-ras. Cetuksymab w porównaniu z samą najlepszą opieką wspomagającą był związany z lepszym przeżyciem bez progresji u pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego, ale nie wśród pacjentów ze zmutowanymi guzami K-ras. Różnica w skuteczności leczenia w zależności od statusu mutacji była istotna (test na interakcję, P <0,001).
Wśród pacjentów ze zmutowanymi nowotworami K-ras, mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 1,8 miesiąca zarówno w grupie cetuksymabu, jak i grupie podtrzymującej (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu w grupie cetuksymabu w porównaniu z grupą leczenia podtrzymującego, 0,99; % CI, 0,73 do 1,35, P = 0,96) (Figura 2A). Stromy spadek przeżycia wolnego od progresji po 8 tygodniach był zgodny z harmonogramem obrazowania nowotworowego zalecanym przez protokół. U pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego średni czas przeżycia bez progresji wynosił 3,7 miesiąca w grupie leczonej cetuksymabem i 1,9 miesiąca w grupie leczonej podtrzymująco (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu w grupie leczonej cetuksymabem w porównaniu z grupą podtrzymującą). grupa pielęgnacyjna, 0,40, 95% CI, 0,30 do 0,54, P <0,001) (Figura 2B). Różnica ta pozostała istotna po skorygowaniu o potencjalne czynniki prognostyczne określone w protokole (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,42, 95% CI, 0,30 do 0,58, P <0,001). Wpływ cetuksymabu na przeżycie bez progresji był istotnie większy u pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego niż u pacjentów ze zmutowanymi nowotworami K-ras (P <0,001 dla interakcji między stanem mutacji K-ras a przypisanym leczeniem ).
Odpowiedź na leczenie
Żaden z pacjentów z grupy wsparcia nie miał obiektywnej odpowiedzi na nowotwór. W grupie cetuksymabu odsetek odpowiedzi u pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego wyniósł 12,8%, podczas gdy tylko jeden pacjent ze zmutowanym guzem K-ras (1,2%) miał odpowiedź. Znacznie więcej pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego niż pacjenci ze zmutowanymi guzami K-ras mieli wysypkę podczas leczenia cetuksymabem lub w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia (94,9% w porównaniu z 84,0%, P = 0,02).
Jakość życia
Wśród pacjentów z guzami typu K-ras typu dzikiego, osoby z grupy cetuximab wykazywały poprawę stanu zdrowia na świecie po 8 tygodniach, podczas gdy osoby z grupy wsparcia miały pogorszenie stanu zdrowia na świecie (średnia zmiana wyniku, 3,2 vs
[hasła pokrewne: piperine forte allegro, sole amonowe, nitkowiec ludzki ]

Powiązane tematy z artykułem: nitkowiec ludzki piperine forte allegro sole amonowe