Naloksegol na zaparcia indukowane opioidami u pacjentów z bólem pozawałowym AD 3

Jedynie bisakodyl (od 10 do 15 mg, maksymalnie 3 dawki na epizod), a następnie jednorazowe zastosowanie lewatywy (jeśli to konieczne) zostały dopuszczone jako leczenie ratunkowe. Antagoniści opioidowi, mieszani antagoniści i silne inhibitory cytochromu P-450 3A4 i glikoproteiny P były zakazane. Badania przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i Międzynarodową Konferencją w sprawie Harmonizacji. Komitet ds. Etyki lub instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku badawczym zatwierdziła ostateczny protokół badania i formularz świadomej zgody. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na badanie przesiewowe, zanim przeprowadzono jakiekolwiek procedury badania.
Protokoły badań, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu, zostały zaprojektowane przez AstraZeneca przy udziale autorów akademickich, którzy służyli jako konsultanci dla sponsora. Badanie, monitorowanie i analiza danych zostały przeprowadzone przez Quintiles, organizację badającą umowy, pod nadzorem sponsora. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych badania i potwierdzili kompletność i dokładność danych oraz analizę statystyczną. Pierwszy autor Pierwszego projektu Wstępu i Dyskusji bez jakiejkolwiek pomocy pisemnej, poprawił pierwszy projekt Metod i wyników (przygotowany przez lekarza pisarza kontraktowanego przez sponsora) oraz dokonał przeglądu i korekty wszystkich kolejnych wersji manuskryptu. Wsparcie redakcyjne zostało dostarczone przez Complete Healthcare Communications i zostało opłacone przez sponsora. Decyzja o przesłaniu rękopisu do publikacji została podjęta wspólnie przez autorów akademickich i sponsora badań.
Oceny
Pierwszorzędowym punktem końcowym był wskaźnik odpowiedzi podczas 12-tygodniowego okresu leczenia. Reakcję definiowano jako trzy lub więcej spontanicznych ruchów jelit (ruchy jelit bez stosowania ratunkowego leczenia przeczyszczającego w ciągu ostatnich 24 godzin) na tydzień i wzrost jednego lub więcej spontanicznych ruchów jelit w porównaniu do wartości początkowej przez co najmniej 9 z 12 tygodni leczenia i co najmniej 3 z ostatnich 4 tygodni leczenia. Jeśli pacjenci nie zapisywali zapisów w elektronicznym dzienniku przez co najmniej 4 z 7 dni w danym tygodniu, zostali sklasyfikowani jako nie mający odpowiedzi na leczenie podczas tych tygodni. Pacjenci, którzy przedwcześnie przerwali badanie, zostali sklasyfikowani jako nie reagujący w ciągu tygodni po odstawieniu.
Kluczowymi punktami końcowymi skuteczności były: wskaźnik odpowiedzi w subpopulacji pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na środki przeczyszczające przed włączeniem do badania, czas do pierwszego po dawce spontanicznego ruchu jelit i średnia liczba dni w tygodniu z jednym lub więcej spontanicznymi ruchami jelit . Dodatkowymi punktami końcowymi dla skuteczności drugorzędowej była średnia liczba spontanicznych ruchów jelit tygodniowo, nasilenie wysiłku (mierzone w 5-punktowej skali, z oznaczeniem braku wysiłku i 5 oznaczające skrajne obciążenie), konsystencja stolca (oceniana w Bristol skala stolca) i uratować środek przeczyszczający.
Do zmiennych związanych z bezpieczeństwem należały zdarzenia niepożądane i zmiany w średniej dziennej dawce opioidu (dawka równoważna morfinie w miligramach na dzień) i punktacja bólu (w liczbowej skali oceny, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 oznacza najgorszy możliwy do wyobrażenia ból) .18 Oznaki odstawienia opioidów oceniano za pomocą zmodyfikowanej skali Himmelsbacha.19,20 Główne zdarzenia niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego i poważne działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego związane z perforacją jelit zostały ocenione przez niezależne zewnętrzne komitety orzekające, których członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej.
[więcej w: follixin skład, eskulap żary, zhemolizowana krew ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary follixin skład zhemolizowana krew