Oczekiwana długość życia po zawale mięśnia sercowego, zgodnie z wynikami szpitala ad 6

Wyższa wartość typu case-mix oznacza szpitale, w których przyjmowano bardziej chorych pacjentów, którzy mieli wyższy oczekiwany wskaźnik umieralności. W każdej warstwie mix-case wyższy kwantyl RSMR wskazuje na szpitale o słabszych wynikach (te, które mają wyższą niż oczekiwano śmiertelność). I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Różnice w oczekiwanej długości życia pacjentów między szpitalami o wysokiej skuteczności i niskim współczynniku sprawności utrzymywały się po dostosowaniu pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych pacjenta w modelu klinicznym (tabela 2 i ryc. S8 i tabela S2 w dodatkowym dodatku) i po dalszym dostosowaniu do leczenia w pełny model (tabela 2 i rysunek 2 oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku). Po pełnej korekcie pacjenci leczeni w szpitalach o wysokiej skuteczności żyli średnio 1,14 roku (95% CI, 0,84 do 1,44) dłużej niż pacjenci leczeni w szpitalach o niskich wynikach w najniższej grupie przypadków i 0,84 roku (95% CI, 0,60 do 1,09) dłużej w najwyższej warstwie case-mix. Różnice w oczekiwanej długości życia w przypadku standaryzowanych standaryzowanych ryzykiem częstości występowania kwintyli śmiertelności pozostały istotne we wszystkich pięciu grupach przypadków (p <0,001 dla wszystkich porównań).
Żywotność wśród 30-dniowych, którzy przeżyli
Ryc. 3. Ryc. 3. Oczekiwany czas życia po ostrym zawale mięśnia sercowego, według RSMR Quintile, wśród 30-dniowych osób, które przeżyły. Średnia długość życia po przebytym ostrym zawale serca została dostosowana do charakterystyki i leczenia pacjenta i została oszacowana osobno dla każdej warstwy mieszanki case-mix. Wyższa war- tość typu case-mix oznacza szpitale, w których przyjmowano bardziej chorych pacjentów, którzy mieli wyższy oczekiwany wskaźnik umieralności. W każdej warstwie mix-case wyższy kwantyl RSMR wskazuje na szpitale o słabszych wynikach (te, które mają wyższą niż oczekiwano śmiertelność). I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Gdy osobniki 30-dniowe przebadano osobno, krzywe przeżycia dla pacjentów z pięcioma pięcioliniami o standaryzacji ryzyka, o standaryzacji ryzyka, były niemal identyczne w każdej z pięciu grup przypadków (rys. S9 do S13 w Dodatku uzupełniającym). Podobnie jak w analizach obejmujących wszystkich pacjentów, szacunki dotyczące średniej długości życia uległy zmniejszeniu w związku ze wzrostem ciężaru przypadku, co odzwierciedlało fakt, że szpitale w tych grupach przypadków miały opiekę nad pacjentami obciążonymi większym ryzykiem. Jednak szacunki dotyczące oczekiwanego trwania życia były podobne dla osób, które przeżyły 30 dni, we wszystkich kwintylach współczynników umieralności wystandaryzowanych w ramach danej grupy przypadków (rys. S14 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Niedostosowane różnice w oczekiwanej długości życia pomiędzy szpitalami o największej skuteczności i najsłabszych wynikach nie były istotne dla żadnej z grup przypadków (P> 0,10 dla wszystkich porównań). Oczekiwana długość życia była podobna w przypadku osób, które przeżyły 30 dni, leczonych z wysoką skutecznością i leczonych w szpitalach o niskich wynikach, nawet po uwzględnieniu różnic w charakterystyce klinicznej i leczeniu w szpitalach (tabela 2 i ryc. 3 oraz tabela S3 i ryc. S15 w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Korzystając z danych z dużego badania medycznego dotyczącego pacjentów z ostrym zawałem serca, stwierdziliśmy znaczące różnice w oczekiwanej długości życia między pacjentami przyjętymi do szpitali z wysoką skutecznością w 30-dniowych badaniach jakości zgonów a pacjentami przyjętymi do szpitali o słabych wynikach w zakresie tych środków
[patrz też: eskulap zary, nitkowiec ludzki, follixin ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary follixin nitkowiec ludzki