Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad 6

Wskaźnik pokrycia szczepionki u dzieci z ostrym porażeniem wiotkim, niewywołanym przez wirusy polio, według strefy i szacowanego odsetka dzieci w wieku poniżej 5 lat, którym chroniono przed polekroelitis typu w 2005 i 2007. Zarejestrowano znaczną poprawę w zakresie szczepień ochronnych między 2005 r. (przed podaniem doustnej szczepionki polowalutynowej typu i dni immunizacji plus dni) i 2007 r. (po podaniu doustnej szczepionki z pojedynczym polio typu i szczepień plus dni) w północno-zachodnich i północno-wschodnich strefach, które zgłosiły większość przypadki poliomyelitis (P <0,001) (tabela 2). Pokrycie w strefie południowo-wschodniej znacząco się zmniejszyło w latach 2005-2007 (P <0,001) (tabela 2). Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad 6

Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad 5

Korelacja między odsetkiem dzieci młodszych niż 5 lat, które były chronione szczepieniami w każdym stanie a zgłoszoną liczbą przypadków typu 1, została oszacowana za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyniki
Skuteczność szczepionki
Tabela 1. Tabela 1. Oszacowana skuteczność ochronna doustnych szczepionek przeciw wirusowi polio w odniesieniu do typu i typu 3 w związku z porażeniem dziecięcym w Nigerii w zależności od strefy, 2001-2007. Łącznie u 2532 dzieci stwierdzono zapalenie poliomyelitis typu 1, a 1092 odnotowano w badaniu poliomyelitis typu 3 w okresie badania. Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad 5

Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii czesc 4

Analiza bazy danych National Surveillance, która śledzi stosowanie standardowych szczepionek licencjonowanych przez krajowy organ regulacyjny rządu Nigerii do użytku w Nigerii, bez możliwości indywidualnej identyfikacji przypadku, nie wymaga zgody instytucji etycznej. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność zgłaszanych danych. Analiza statystyczna
Dwa dopasowane badania kliniczno-kontrolne (jeden dla wirusa polio typu i jeden dla typu 3) zostały wykorzystane do oceny skuteczności szczepionek przeciwko paraliżowemu wirusowi wieloczynnikowemu (poliovirus typu 2 został wyeliminowany na całym świecie w 1999 r.). Dzieci z chorobą Heinego-Medina zostały dopasowane w stosunku 1: z kontrolami losowo wybranymi z bazy danych dzieci z ostrym porażeniem wiotkim nie wywołanym przez wirus polio; dopasowanie ustalono na podstawie wieku wystąpienia paraliżu (w ciągu 6 miesięcy), daty wystąpienia paraliżu (w ciągu 6 miesięcy) i regionu (ten sam obszar samorządu terytorialnego). Te kryteria dopasowania zostały wybrane, aby zmaksymalizować liczbę par kontroli przypadku, jednocześnie minimalizując błędy, które mogą być wprowadzone przez brak kontroli pod względem różnic ekspozycji między przypadkami a kontrolami. Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii czesc 4

Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii cd

W związku z tym w badaniu uwzględniono łącznie 21 815 przypadków ostrego porażenia wiotkiego (79,7%) (patrz Rysunek w Dodatku uzupełniającym). Przypadek zapalenia mózgu i rdzenia typu lub typu 3 został zdefiniowany jako każdy przypadek ostrego porażenia wiotkiego z wirusologicznym potwierdzeniem, odpowiednio, dzikiego polio wirusa typu lub typu 3 z co najmniej jednej próbki kału. Czułość testów na obecność wirusa polio w dwóch próbkach kału oszacowano przy użyciu opublikowanych metod9 (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku). W tym badaniu przypadki ostrego wiotkiego zwiotczenia nie wywołanego przez wirus polio zdefiniowano jako przypadki, w których nie wyizolowano ani wirusa polio, ani dzikich zwierząt ani szczepionek. Ostry wiotkie porażenie nie spowodowane przez wirus polio może wynikać z szeregu innych schorzeń, w tym z zespołu Guillain-Barré i zakażenia innymi enterowirusami.7 Rutynowe szczepienie w Nigerii jest niskie; w całym kraju w 2006 r. Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii cd

Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad

Spadły także międzynarodowe eksporty wirusa polio, co sugeruje ogromną poprawę perspektyw globalnej eradykacji. Chociaż zarówno stosowanie jednowartościowej doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio, jak i wprowadzenie dni immunizacji plus dni są ogólnie uznawane za postępy w 2007 r., Krytyczna ocena zastosowanych interwencji jest niezbędna do oceny możliwości całkowitego wyeliminowania wirusa polio typu dzikiego w Nigerii. i, ostatecznie, świat. Szacunkowa skuteczność szczepionek przeciwko polio jest szczególnie ważna w kontekście niedawnego odrodzenia się przypadków poliomyelitis typu w 2008 r. W północnej Nigerii. Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii ad

Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii

Liczba przypadków porażenia dziecięcego porażeniem dziecięcym spadła w Nigerii od czasu wprowadzenia na nowo licencjonowanych jednowartościowych doustnych szczepionek przeciw wirusowi polio i nowych technik dostarczania szczepionek. Zrozumienie względnego wkładu tych szczepionek i lepszego pokrycia w przypadku spadku liczby incydentów ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego planowania. Metody
Oceniliśmy skuteczność polową jednowartościowej doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio i trójwalentnej doustnej szczepionki przeciw polio, stosując zgłoszoną liczbę dawek otrzymanych przez osoby z zespołem Heinego-Medina i przez dopasowane kontrole, które zidentyfikowano w krajowej bazie danych nigeryjskiej, w której 27 379 przypadków ostrego porażenia wiotkiego rejestrowane w latach 2001-2007. Nasze szacunki dotyczące zasięgu szczepionek i odporności wywołanej szczepionką były oparte na liczbie dawek otrzymanych przez dzieci wymienione w bazie danych, które miały porażenie spowodowane przez wirus polio.
Wyniki
Szacowana skuteczność jednej dawki doustnego wirusa polio i szczepionki doustnej polio o jednowartościowym typie wynosiła 67% (95% przedział ufności [CI], 39 do 82) i 16% (95% CI, 10 do 21) , odpowiednio, a szacowana skuteczność na dawkę trójwalentnej doustnej szczepionki przeciw poliomoczu przeciwko paralitycznemu poliomyelitis typu 3 wynosiła 18% (95% CI, 9 do 26). Czytaj dalej Skuteczność szczepienia przeciwko paraliżowemu wirusowi wielozadaniczemu w Nigerii

Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 8

Oporność na wydalanie po ekspozycji może być najważniejszym mechanizmem zakłócającym pozostałe łańcuchy transmisji wirusa polio. Niski status społeczno-ekonomiczny, zdefiniowany jako mniej lat formalnego kształcenia matek, był czynnikiem ryzyka niepowodzenia serokonwersji w poliovirusie typu w grupie szczepionek monowalentnych, ale nie w grupie szczepionek trójwalentnych dla typów 1, 2 i 3. Niski status społeczno-ekonomiczny został zidentyfikowany w kilku badaniach nad trójwalentną doustną szczepionką przeciw wirusowi polio jako czynnikiem ryzyka niepowodzenia serokonwersji po pełnej serii z trójwalentną doustną szczepionką przeciw poliomoczu.6,17
Wskaźnik serokonwersji w przypadku monowalentnej doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio typu w naszym badaniu był podobny do wcześniejszych badań przeprowadzonych w krajach rozwijających się. W badaniach tych częstości serokonwersji od 50 do 70% zgłaszano w przypadku jednowartościowych doustnych szczepionek przeciw wirusowi polio o różnych mocach.21,31-36
W naszym badaniu żaden z poważnych zdarzeń niepożądanych, które odnotowano wśród badanych w okresie obserwacji, nie został przypisany przez badaczy lub przez Radę Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa do otrzymania którejkolwiek z badanych szczepionek. Liczba zgonów była zgodna z oczekiwaniami opartymi na wskaźnikach umieralności niemowląt w Egipcie. Czytaj dalej Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 8

Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 7

W dniu 0 prowokacji, 9,5% osobników (40 z 421) wydało wirusa polio typu 1, 12,1% (51 z 421) wydalonego wirusa polio typu 2, 6,7% (28 z 421) wydalonego wirusa polio typu 3 i 0,5% ( 2 z 421, oboje byli w grupie z monowalentną szczepionką) wydalili mieszaninę typu 2 i 3. W żadnej próbce kału nie wykryto wirusa polio typu dzikiego. Ogółem u 42,3% badanych niemowląt (161 z 381) w trakcie każdej wizyty po prowokacji wydalono wirusa polio typu – 32,7% (66 z 202) osób z grupy szczepionek monowalentnych w porównaniu z 53,1% (95 z 179) w grupie szczepionek trójwartościowych (P <0,001). Pacjenci w grupie otrzymującej monowalentną szczepionkę mieli niższe wartości wydalania niż te w grupie szczepionek trójwalentnych w każdym punkcie oceny (7, 14, 21 i 28 dni) po prowokacji (Tabela 3). Różnica w wydalaniu wirusa polio typu pomiędzy dwiema grupami była istotna przed prowokacją (dzień 0) (P = 0,03) i w dniu 7 po prowokacji (P = 0,001), ale nie w innych wizytach po wezwaniu. Czytaj dalej Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 7

Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 6

W grupie szczepionek trójwartościowych 32 z 54 osób (59,3%) z niskim poziomem przeciwciał matczynych uległo serokonwersji, w porównaniu z 29 z 136 (21,3%) z wysokim poziomem (P <0,001). Wśród osób z wysokim poziomem przeciwciał matczynych, różnice między serami w serokonwersji były znaczące (46,0% w grupie szczepionek monowalentnych vs. 21,3% w grupie szczepionek trójwartościowych, P <0,001). W grupie szczepionek trójwartościowych 56 z 67 osób (83,6%) z niskim poziomem przeciwciał matczynych typu 2 przeszło serokonwersję, w porównaniu z 62 z 123 (50,4%) z wysokim poziomem (P <0,001) i 21 z 105 pacjenci (20,0%) z niskim poziomem przeciwciał matczynych typu 3 przeżyli serokonwersję w porównaniu z 11 z 85 (12,9%) z wysokim poziomem (P = 0,27). W grupie z monowalentną szczepionką na serokonwersję istotny wpływ miał status socjoekonomiczny, a odsetek serokonwersji na wirusa polio typu wzrósł z 38,6% (22 z 57 osób) wśród osób, których matki otrzymały mniej niż 5 lat edukacji formalnej do 50,7% (36 z 71 osób) wśród tych, których matki otrzymały od 5 do 9 lat edukacji formalnej i 68,0% (70 z 103 osób) spośród tych, których matki otrzymały 10 lat lub więcej wykształcenia formalnego. Czytaj dalej Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 6

Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 5

Po losowym przypisaniu do grupy szczepionek jednowartościowych lub grupy szczepionek trójwartościowych osobnicy w dwóch grupach nie różniły się istotnie pod względem wyjściowej charakterystyki, seroprewalencji lub mian przeciwciał polio. Seropowalenność wynosiła 97,0% w grupie otrzymującej szczepionkę monowalentną i 95,8% w grupie szczepionki trójwalentnej w przypadku wirusa polio typu 1, odpowiednio 92,6% i 96,8%, w przypadku wirusa polio typu 2 i odpowiednio 82,3% i 86,8% w przypadku wirusa polio typu 3 (Tabela 1). Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki serokonwersji i mediany wzajemnego mian przeciwciał przeciwko typom 1, 2 i 3 wirusa polio po szczepieniu po urodzeniu i po 30 dniach oraz skumulowanych stawkach i mianach wzajemnych po 60 dniach, według badania. Czytaj dalej Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków ad 5